Mauro De Martino, Ines Fontenla 8 – 26 gennaio 1990

Mauro De Martino, Ines Fontenla 8 - 26 gennaio 1990
Mauro De Martino, Ines Fontenla 8 – 26 gennaio 1990